دموی نرم افزار به نسخه آزمایشی هر نرم افزار گفته می شود.