چرا شرکت باید یک نرم افزار فاکتور فروش داشته باشد؟

چرا شرکت باید یک نرم افزار فاکتور فروش داشته باشد؟